Privicy Statement

Dit is het privacy statement van Blooming Beauty Breezand, gevestigd aan de gladiolenlaan 12, 1764 HZ Breezand

Contactgegevens:

www.blooming-beauty.nl Gladiolenlaan 12 1764 HZ Breezand 0648071757

Suzanne Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Blooming Beauty Breezand Hij/zij is te bereiken via info@blooming-beauty.nl

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via online afspraken, een intake formulier, email, via social media kanalen, mobiele berichten, of door middel van persoonlijk contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blooming Beauty Breezand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer (bij pinbetalingen en facturen)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Blooming Beauty Breezand verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- medische gegevens en achtergrond

- medicijngebruik

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons- en/ of medische gegevens verwerken

Blooming Beauty Breezand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- persoonlijk afstemmen van de behandeling

- rekening houden met indicaties en conta- indicaties

- vitaal belang betrokkene

- gezondheidsrisico's beperken

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Blooming Beauty Breezand neemt  niet  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blooming Beauty Breezand) tussen zit. Blooming Beauty Breezand gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Odoo , boekhoudprogramma en klantenbestand. Izettle, kassasysteem en pinautomaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blooming Beauty Breezand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > > Personalia > > Adres > >  telefoonnummer > > emailadres > > Bankrekeningnummer > > gegevens over uw gezondheid worden alleen bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blooming Beauty Breezand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blooming Beauty Breezand gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blooming Beauty Breezand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blooming-beauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blooming Beauty Breezand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blooming Beauty Breezand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@blooming-beauty.nl


Betaalvoorwaarden. U dient behandelingen en producten direct te voldoen in de praktijk. Dit kan contant of via het pinapparaat.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om achteraf te betalen middels een factuur, bijvoorbeeld als het gaat om acne therapie met vergoeding via de verzekeringsmaatschappij.
U dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen middels overboeking. Is de betaaltermijn verstreken? Dan ontvangt u de eerste herinneringsfactuur met een betaaltermijn van 8 dagen. Bij de tweede herinneringsfactuur breng ik €10,- administratiekosten per factuur in rekening. Na het verstrijken van de betaaltermijn van 8 dagen van de tweede herinneringsfactuur geef ik de incasso uit handen aan een incassobureau. Extra kosten die hier aan verbonden zijn zijn voor uw eigen rekening.
 
 
Neem contact op
Odoo afbeelding en tekstblok